Hướng dẫn sử dụng Antbuddy Alice (Autodialer) căn bảnHướng dẫn sử dụng 

Antbuddy Alice (Autodialer) căn bản

1. Đăng nhập

Bước 1: Truy câp đường dẫn http://alice.antbuddy.com/accounts/login/

Bước 2: Nhập Username

Bước 3: Nhập Password

2. Tạo Phonebook và contact

2.1. Tạo Phonebook

Bước 1: Chọn contact trên thanh Menu chính

Bước 2: Chọn Phonebook trên Menu phụ bên trái

Bước 3: Chọn nút Add

Bước 4: Điền tên Phonebook (bắt buộc) và chọn nút Save để hoàn tất

Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau:

2.2. Tạo Contact

Bước 1: Chọn contact trên thanh Menu chính

Bước 2: Chọn Contact trên Menu phụ bên trái

Bước 3: Chọn nút Add

Bước 4: Chọn Phonebook (bắt buộc)

Bước 5: Điền số điện thoại (bắt buộc), chọn nút Save để hoàn tất

Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau:

2.3. Import Contact

Bước 1: Mở “Contacts” → Import Contacts

Bước 2: Tải file mẫu 

File mẫu tải xuống sẽ định dạng sau:


Bước 3: Cập nhật thông tin trên file mẫu được tải xuống


Cảnh báo: Những trường thông tin được đánh dấu (highlight) là những trường thông tin bắt buộc người dùng điền vào, không được để trống.


Bước 8: Chọn “Choose File” để lấy file mẫu đã được cập thông tin mới


Bước 9: Chọn Phonebook muốn import Contacts, chọn nút Import

Import thành công Alice sẽ thông báo như sau:

Kiểm tra lại Contact, bằng cách lọc Phonebook tại mục Contacts


3. Tạo Survey

Bước 1: Tại thanh Menu chính, chọn Module → chọn Survey

Bước 2: Chọn nút Add

Bước 3: Điền tên Survey (bắt buộc)

Bước 4: Chọn ngôn ngữ, sau đó nhấn nút Save để hoàn tất tạo mới Survey

Có 2 ngôn ngữ để chọn cho chiến dịch

  • Tiếng Anh - mặc định (English)

  • Tiếng Việt (Vietnamese)

Sau khi tạo mới thành công sẽ có thông báo như sau

Bước 5: Tạo Section cho Survey, chọn nút Add Section

Để Survey chạy được, bạn cần phải thêm ít nhất một section cho Survey đã tạo.

Bước 6: Cấu hình Section (mặc định)

Bạn có thể chọn nhiều Section Type khác nhau, tùy theo nhu cầu sử dụng công cụ Auto-dialer. Trong tài liệu hướng dẫn căn bản này, sẽ giới thiệu cấu hình cho PLAY MESSAGE.

Giải thích các trường thông tin:


Trường thông tin

Yêu cầu

Mô tả

Section type

Bắt buộc

PLAY MESSAGE (mặc định)


Bạn có thể chọn nhiều Section Type khác, tùy theo nhu cầu sử dụng công cụ Auto-dialer.

Section Title

Bắt buộc

Hệ thống sẽ đọc nội dung mà bạn điền trong mục này.


Ví dụ: “Chào mừng bạn đã gọi đến tổng đài....”

Audio File

Không

Lựa chọn file media đã tải lên sẵn

Voice

Bắt buộc

Lựa chọn giọng đọc văn bản. Nội dung đọc sẽ là Section Title.

Completed

Không

Có 2 lựa chọn:

  • Chọn ON để đánh dấu cuộc gọi hoàn tất, nếu khách hàng nghe hết đoạn PLAY MESSAGE

  • Chọn OFF sẽ không đánh dấu hoàn tất


Sau khi thành công Section cho Survey, sẽ có thông báo như sau:

Bước 7: Chạy Script sau khi hoàn tất các trường thông tin

4. Tạo Voice Campaign

Bước 1: Tại Menu chính, chọn Campaign → chọn Voice Campaign

Bước 2: Chọn nút Add

Bước 3: Điền các thông tin cho mục Voice Campaign → General

Giải thích:


Trường thông tin

Yêu cầu

Mô tả

Name

Tên Voice Campaign

Caller ID number

Không

Chọn số gọi ra cho Voice Campaign. Không điền thì hệ thống sẽ lấy số mặc định được cấu hình trên tổng đài.

Caller Name

Không

Tên của Caller cho cuộc gọi ra.

Application

Chọn Survey cho Voice Campaign

Extra parameters

Không

Điền những thông số thêm cho Voice Campaign. Mặc định sẽ để trống.

DNC (Do Not Call)

Không

DNC giống như một Phonebook, nơi chưa các Contact. Hệ thống sẽ không gọi cho các số điện thoại nằm trong danh sách này.

Description

Không

Mô tả nội dung Voice Campaign

Phonebook

Chọn danh sách Phonebook, hệ thống sẽ thực hiện chiến dịch gọi đến các số điện thoại trên danh sách này. Bạn có thể chọn nhiều Phonebook bằng cách giữ Ctrl hoặc Command trên MacOS và click Phonebook.


Bước 4: Điền các thông tin cho mục Voice Campaign → Dialer

Giải thích:


Trường thông tin

Yêu cầu

Mô tả

A-Leg gateway*

Mỗi tài khoản để được Antbuddy cấu hình tổng đài, và thực hiện tích hợp lên Alice phục vụ cho việc thực hiện cuộc gọi. (Liên hệ Administrator của Antbuddy để được cung cấp)

Frequency

Số lượng cuộc gọi tối đa trong 1 phút.

Max call duration

Thời gian tối đa của 1 cuộc gọi (đơn vị: giây).

Max retries

Số lần gọi lại tối đa cho một contact.

Time between retries

Thời gian tối đa giữa 2 lần Retry

Timeout on dialing

Thời gian timeout tối đa của cuộc gọi

Completion max retries


Completion time between retriesBước 5: Điền các thông tin cho mục Voice Campaign → Schedule

Chọn các thứ trong tuần mà bạn muốn Alice thực hiện Voice Campaign

Giải thích

Trường thông tin

Yêu cầu

Mô tả

Start*

Ngày giờ bắt đầu Voice Campaign

Finish*

Ngày giờ kết thúc Voice Campaign

Daily start time*

Thời gian bắt đầu Voice Campaign mỗi ngày

Daily stop time*

Thời gian kết thúc Voice Campaign mỗi ngày


Bước 6: Chọn nút Save để hoàn tất việc tạo Voice Campaign.

Lưu ý: Trạng thái mặc định sau khi tạo mới Voice Campaign là “Pause”.

Bước 7: Chọn biểu tượng Start để bắt đầu chạy Voice Campaign.

Lưu ý: Sau khi bắt đầu Voice Campaign, bạn không thể cập nhật Survey.

Giao diện sau khi chạy Voice Campaign như sau:


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 07/10/2019 5:52PM
Lần cập nhật gần đây: 06/11/2019 11:03AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
alice | antbuddy | auto | dialer |