Hướng dẫn sử dụng chiến dịch BeeIQ Telesales (dành cho quản trị viên)

I. Chiến dịch

1. Tạo chiến dịch

 • Tại thanh menu, chọn mục Telesales → chọn mục Chiến dịch → chọn Thêm chiến dịch


Tại giao diện tạo mới chiến dịch

 • Nhập tên chiến dịch (đây là trường bắt buộc)
 • Chọn ngày bắt đầu và kết thúc chiến dịch
 • Chọn Lưu để tạo mới


2. Thiết lập chiến dịch

Sau khi thực hiện xong việc tạo mới, giao diện thiết lập chiến dịch sẽ được hiển thị. Người dùng thực hiện thiết lập theo 4 bước sau:

Bước 1: Thêm nhân viên phụ trách

 • Chọn mục Nhân viên phụ trách
 • Chọn Thêm nhân viên

 • Thực hiện chọn nhóm nhân viên, hoặc chọn từng nhân viên mà bạn muốn
 • Chọn nút Thêm để thêm nhân viên


 • Sau khi thêm nhân viên, tại mục Nhân viên phụ trách sẽ hiển thị nhân viên đã được thêm


Bước 2: Thêm khách hàng tham gia

 • Chọn mục Khách hàng tham gia
 • Chọn Thêm khách hàng


 • Danh sách dữ liệu khách hàng, bạn có thể sử dụng bộ lọc để lọc những dữ liệu khách hàng bạn mong muốn
 • Thực hiện chọn khách hàng → chọn nút Thêm để thêm khách hàng


Lưu ý: Với phiên bản hiện tại, chọn Hủy để ra lại danh sách khách hàng đã được thêm


 • Để xóa khách hàng ra khỏi danh sách, chọn khách hàng → chọn Xóa


Để phân phối khách hàng, có 2 cách để thực hiện việc phân phối cho nhân viên

Cách 1: Phân phối bằng tay

 • Chọn Phân phối


 • Chọn nhân viên phụ trách


 • Chọn khách hàng → chọn nút Thêm, để thêm khách hàng cho nhân viên phụ tráchCách 2: Phân phối khách hàng tự động:

Hệ thống BeeIQ CRM sẽ tự động phân phối đều dữ liệu khách hàng tham cho các nhân viên phụ trách

 • Chọn nút xổ xuống tại nút Phân phối
 • Chọn Phân phối tự động


Hệ thống sẽ thực hiện phân phối tự động dữ liệu khách hàng theo 2 lựa chọn. Với lựa chọn “Chỉ áp dụng cho những khách hàng chưa được phân phối”, hệ thống sẽ tự động phân phối chỉ những dữ liệu khách hàng chưa có nhân viên chịu trách nhiệm. Với lựa chọn “Áp dụng cho tất cả khách hàng tham gia”, hệ thống sẽ phân phối lại tất cả các dữ liệu khách hàng tham gia, kể cả những dữ liệu khách hàng đã có nhân viên chịu trách nhiệm.


Bước 3: Thiết lập trạng thái khách hàng

 • Tại mục Trạng thái khách hàng, hệ thống sẽ cập nhật những trạng thái mặc định của BeeIQ.
 • Để tùy chỉnh Trạng thái, chọn Quản lý trạng thái


Bước 4: Thêm Form cho chiến dịch

 • Tại mục Form chọn mẫu Form cần cho chiến dịch → chọn Lưu


 • Hoặc tự tạo Form mới theo mẫu có sẵn của hệ thống BeeIQ → chọn nút Tạo form mới


Lưu ý: Có 3 mục bắc buộc phải thiết lại trước khi bắt đầu chiến dịch là (các mục này sẽ được đánh dấu màu đỏ):

 • Khách hàng tham gia
 • Nhân viên phụ trách
 • Form


3. Báo cáo chiến dịch

Tổng quan Telesales: Owner/admin có thể quan sát tổng quan chiến dịch qua giao diện này. Người dùng có thể xem theo nhiều cách khác nhau như: Tổng quan, danh sách, trạng thái.
Báo cáo: 

 • Báo cáo trạng thái dữ liệu khách hàng bằng biểu đồ hình phễu và hình tròn • Hoặc xem trạng thái dữ liệu khách hàng trên mỗi nhân viện chịu trách nhiệm


 • Báo cáo lịch sử cuộc gọi


 • Thống kê các cầu trả lời trong Form khẩu sát


II. Tạo mẫu Forms

 • Tại mục Telesales, chọn Form → chọn Thêm form


 • Chọn mẫu form có sẵn, hoặc 1 form trống → chọn Go


 • Nhập tên form, và mô tả


 • Kéo thả những thành phần sang bản mẫu để cấu hình tùy chỉnh cho form → chọn Lưu để tạo form mới


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2017 10:24AM
Lần cập nhật gần đây: 20/10/2017 11:22AM (manle - man.le@htklabs.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:tranle (tran.le@htklabs.com)