Danh mục Ticket là gì? Cách sử dụng?
1. Danh mục Ticket là gì?

Danh mục Ticket  là danh sách đầy đủ của tất cả các loại hoạt động liên quan đến Ticket (phiếu yêu cầu của khách hàng) ví dụ như Bán hàng, Hỗ trợ, Hướng dẫn, Tư vấn... Danh mục này được sắp xếp (chia) thành các thể loại khác nhau. Mỗi thể loại là một nhóm các công việc tương tự về các đặc tính.

BeeIQ CRM hỗ trợ danh mục ticket 3 cấp: 

 • Danh mục

  • Sub Danh mục

 • Sub sub Danh mục

2. Làm thế nào để tạo mới Danh mục 3 cấp?

Bước 1. Mở trang Thiết lập → Ticket → Danh mục


Bước 2. Nhấn nút Thêm Danh mục

Bước 3. Nhập thông tin cần thiết, được mô tả như bên dướiThông tin

Bắt buộc

Mô tả

Tên

Tên của danh mục, nên đặt tên ngắn gọn và gợi nhớ được tính chất của công việc/ sản phẩm...

Mã 

Mã của danh mục

Danh mục cha

Không

Dùng để tạo Sub danh mục và Sub sub danh mục


Để tạo sub danh mục, bạn chọn danh mục cha là Danh mục cấp 1

Để tạo sub sub danh mục, bạn chọn danh mục cha là Sub danh mục (danh mục cấp 2)

Phân công cho nhóm

Không

Mỗi phòng ban, nhóm sẽ đảm nhận 1 loại công việc, vì vậy bạn có thể chọn nhóm gán cho danh mục. 

Khi tạo/sửa ticket, bạn chỉ cần chọn danh mục, Nhóm sẽ tự động được chọn theo thiết lập.

SLA

Không

Mỗi loại công việc sẽ có tính chất và thời gian hoàn thành khác nhau, bạn có thể tạo SLA theo từng danh mục và gán cho danh mục. 

Khi tạo/sửa ticket, bạn chỉ cần chọn danh mục, SLA sẽ tự động được chọn theo thiết lập.


Bước 4. Nhấn Lưu để hoàn tất việc tạo Danh mục


Ví dụ: Công ty có các phòng ban như: bán hàng, Xác nhận đơn hàng, Giao hàng…

Bạn muốn tạo danh mục :

 • Đơn hàng

  • Xác nhận đơn

 • Thông tin hóa đơn

phân công nhóm và SLA riêng thì bạn cần làm các bước sau: 

 • Đầu tiên tạo SLA theo tính chất công việc xác nhận đơn hàng

 • Sau đó tạo nhóm gồm các nhân viên sẽ thực hiện công việc xác nhận đơn hàng (hoặc chọn nhóm có sẵn) và thiết lập assignment rule cho nhóm . 

 • Tạo Danh mục theo mẫu trên

Tên : “Đơn hàng”

Mã : “DH”

Danh mục cha: (không chọn)

Phân công cho nhóm: (Nhóm đảm nhận 1)

SLA:  Chọn SLA mà bạn đã thiết lập

 • Tạo Sub danh mục: Tiếp tục nhấn nút Tạo Danh mục và nhập thông tin

Tên : “Xác nhận đơn”

Mã : “DH”

Danh mục cha: “Đơn hàng

Phân công cho nhóm: (Nhóm đảm nhận 2 )

SLA:  Chọn SLA mà bạn đã thiết lập.


 • Tạo Sub sub danh mục: Tiếp tục nhấn nút Tạo Danh mục và nhập thông tin

Tên : “Thông tin hóa đơn”

Mã : “DH”

Danh mục cha: “Xác nhận đơn

Phân công cho nhóm: (Nhóm đảm nhận 3)

SLA:  Chọn SLA mà bạn đã thiết lập.


Lưu ý: Hệ thống sẽ ưu tiên chọn nhóm và SLA của Danh mục cấp thấp hơn. Nghĩa là nếu bạn tạo ticket và chọn danh mục cả 3 cấp 1,2,3. Hệ thống sẽ ưu tiên chọn Nhóm và SLA của danh mục cấp 3. 

3. Cách sử dụng danh mục

Bước 1. Mở  trang tạo/ sửa Ticket

Bước 2. Chọn Danh mục → Chọn sub danh mục → Chọn sub sub danh mục

Hoặc bạn có thể chọn ngay Sub sub danh mục, hệ thống sẽ tự chọn sẵn danh mục cấp 2 và 1.

Sau khi chọn sub sub danh mục, hệ thống sẽ tự chọn sẵn SLA và nhóm theo như thiết lập.

Như vậy, thay vì phải chọn từng danh mục, từng SLA, nhóm và nhân viên để phân công công việc thì BeeIQ CRM cho phép bạn tạo nhanh 1 ticket với chỉ 1 bước chọn danh mục. SLA, nhóm sẽ được tự động chọn theo, và nhân viên sẽ được chỉ định dựa theo assignment rule. Tất cả đều tự động, chính xác và tiết kiệm thời gian.
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2020 10:24AM
Lần cập nhật gần đây: 09/10/2020 11:45AM (thuan.tran@antbuddy.com - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@htklabs.com)
danh mục ticket | danh mục | ticket |